Basketball

Hues du Loscht no der Schoul nach e bësse Basketball ze spillen? Des Sportsektioun ass vir jiddereen den um Basketball intresséiert ass an géint Kolleegen aus der Schoul e klenge Match maache wëll. Wëlls du einfach nëmme puer Kierf geheien? Och dann bass de hei genee richteg. Komm bis laanscht!