Horaire 21/22

Fussball

 • Zäit: Méindes, 14:30-15:20
 • Sall: GS
 • Coaches: Pierre LECH

Volleyball

 • Zäit: Mëttwoch, 14:30-15:20
 • Sall: GS
 • Coach: Jan MIKESKA

Basketball

 • Zäit: Dënschdes, 14:30-15:20
 • Sall: GS
 • Coach: Tom MOSCHTERT

Dëschtennis

 • Zäit:
  Dënschdes, 14:30-15:20
  Mëttwoch, 11:50-12:40
  ab November!!!
 • Sall: Festsall
 • Coach: Ralph BERMES

Spinning

 • Zäit: Donneschdes,
          14:30-15:20
          ab November!!!
 • Sall: Kräizgang
 • Coach: Tom MOSCHTERT

Klammen

 • Zäit: All Info op dem
           Info-Panneau am GS
 • Sall: Klammhal
          Jugendherberg
 • Coach: Laurent WEBER

Fitness

 • Zäit: Donneschdes,
          14:30-15:20
 • Sall: GS
 • Coaches: Jeff BISSEN

Tricking

 • Zäit: Freides, 14:30-16:10
 • Sall: GS
 • Coach: Jan MIKESKA