Horaire 20/21

Fussball (ausgefall)

 • Zäit: Dënschdes, 14:30-16:10
 • Sall: H1/H2
 • Coaches: Pierre LECH
                   Jeff BISSEN

Volleyball

 • Zäit: Mëttwoch, 14:30-15:20
 • Sall: GS
 • Coach: Jan MIKESKA

Dëschtennis

 • Zäit: Dënschdes, 14:30-15:20
 • Sall: STT
 • Coach: Ralph BERMES

Klammen

 • Zäit: All Info op dem
           Info-Panneau am GS
 • Sall: Klammhal
          Jugendherberg
 • Coach: Laurent WEBER

Schwammen

 • Zäit: Donneschdes,
          14:30-15:20
 • Sall: Piscine
 • Coach: Tom MOSCHTERT

Tricking

 • Zäit: Freides, 14:30-16:10
 • Sall: GS
 • Coach: Jan MIKESKA

Basketball (ausgefall)

 • Zäit: Dënschdes, 14:30-15:20
 • Sall: GS
 • Coach: Tom MOSCHTERT

Volleyball/Badminton

 • Zäit: Dënschdes,
          14:30-16:10
 • Sall: H1/H2
 • Coaches: Pierre LECH
                  Jeff BISSEN