Allgemeng Info

Homeschooling

Opgrond vun der COVID-19-Pandemie an där domat verbonnen Schléissung vun der Schoulen mussen déi meescht Leit an virun allem eis Schüler doheem bleiwen vir dëst schwéier Phase vun hirem Liewen ze iwwerstoen an sech selwer an déi aner Leit ze schützen. Schüler kréien vun all hiren Proffen an villen Fächer Hausaufgaben, Exercicer an verschidden aner Aufgaben vir doheem ze maachen, vir den Sport ass et allerdéngs net sou einfach den Schüler iwwerpréifbar Contenuen ze ginn. Vu dat den Sportunterrecht vir dëst Schouljoer 19/20 och nach komplett ausfält, mussen Schüler awer trotzdeem eng gewëss sportlech Offer kréien.

Aus dëser Iwwerleeung raus hunn mir, Sportsproffen vum LCE, eis geduecht den Schüler vum LCE verschidden Ureegungen unzebidden vir weiderhin aktiv ze bleiwen an net doheem hannert dem Schreifdësch oder Kannapee ze versaueren. Dat geschitt engersäits an Form vun ugebueden Übungen an Challengen wéi och an Form vun interessant Informatiounen iwwer d’Sportswelt am allgemengen.

D’Schüler däerfen déi virgeschloen Übungen ënner hirer eegener, respektiv an der Verantwortung vun hiren Elteren maachen. Ganz wichteg ass et, dat Kanner weiderhin sech net gezwongen fillen alles genau sou ze maachen wéi virgeschloen an sech ze vill iwwerfuerderen, mee eis Ureegungen un sech selwer upassen an haaptsächlech déi aktuell medezinesch Recommandatiounen anhalen.

Bon Courage an vill Spaass mat dem Homeschooling am Sport vum LCE.

#BLEIFTDOHEEM

Bewältigung der Ausgangsbeschränkung – Hilfreiche Tipps

D’Initiative Aktiv Doheem vun der ENEPS